Przejdź do treści

Oczyszczalnia

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Oczyszczalnia ścieków dla miasta Siedlce istnieje od 1974 roku kiedy została oddana do użytku wybudowana przy ul. Zamiejskiej oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna o przepustowości 15 000 m3/d. Technologia oczyszczania biologicznego została oparta na procesie średnioobciążonego osadu czynnego z grubopęcherzykowym napowietrzaniem w komorach typu Inka. Przeróbka osadów powstających na oczyszczalni była prowadzona w wydzielonych komorach fermentacyjnych w procesie rozkładu substancji organicznych na drodze beztlenowej, mezofilowej fermentacji metanowej i odwodnieniu osadów na poletkach i lagunie. Powstający w procesie fermentacji biogaz był wykorzystywany do wytwarzania ciepła dla potrzeb technologicznych i grzewczych oczyszczalni.

W latach 1992-1996 oczyszczalnia została poddana gruntownej modernizacji i rozbudowie. Inwestycja miała na celu zwiększenie przepustowości oczyszczalni  oraz dostosowanie technologii oczyszczania do zaostrzonych , wprowadzonych w 1991 roku, wymagań jakości ścieków odprowadzanych do odbiornika, które wprowadzały konieczność redukcji związków biogennych. Przepustowość oczyszczalni zwiększono do 23 000 m3/d i wprowadzono zintegrowany proces usuwania związków organicznych i biogennych na drodze biologicznej. Proces biologicznego oczyszczania ścieków oparty był na metodzie Bardenpho, z zastosowaniem niskoobciążonego osadu czynnego pracującego w przemiennych warunkach tlenowych z drobnopęcherzykowym systemem napowietrzania. Proces przeróbki osadów został zmodernizowany i unowocześniony. Zmieniono sposób pompowego mieszania i podgrzewania osadów w WKF-ach oraz wprowadzono mechaniczne ich odwanianie na taśmowej prasie filtracyjnej. Odwodniony osad, sezonowany w pryzmach na składowisku na terenie oczyszczalni wykorzystywany był w celach głównie do rekultywacji terenów oraz w rolnictwie przemysłowym. Otrzymywany w procesie przeróbki osadów biogaz wykorzystywany był , po jego odsiarczeniu, do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w agregatach prądotwórczych a w kotłowni - energii cieplnej. Odzysk energii z biogazu pozwolił na pokrycie ok. 25% zapotrzebowania na energię elektryczną oczyszczalni oraz całkowite zapotrzebowanie na ciepło technologiczne.

W ramach inwestycji została wybudowana podczyszczania ścieków ogólnospławnych płynących rowem Strzała. Obiekt o przepustowości 8 000 m3/d pracował w uproszczonej technologii mechaniczno-biologicznego  oczyszczania  z symultaniczną nitryfikacją i denitryfikacją a usuwanie fosforu wspomagane było reagentem chemicznym (PIX).

W obliczu wzrostu dbałości o środowisko oraz prawnych wymagań czystości ścieków odprowadzanych, szczególnie zwiększone od 2001 roku wymagania usuwania związków azotu i fosforu,  przystąpiono do kolejnej modernizacji i rozbudowy oczyszczalni. Przygotowania w zakresie projektowym jak i poszukiwaniu środków finansowych zfinalizowano podpisaniem w grudniu 2009 roku umowy z NFOŚiGW o dofinansowanie ze środków unijnych projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów i modernizacja systemu kanalizacyjnego m. Siedlce” z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przyjęte rozwiązania projektowe są kontynuacją dotychczas stosowanego procesu oczyszczania ścieków zarówno w części mechanicznej jak i biologicznej. W ramach kontraktu zmodernizowano wszystkie istniejące obiekty technologiczne oraz wybudowano nowe, potrzebne dla zapewnienia właściwych parametrów procesów technologicznych oczyszczania ścieków. Wybudowano nowe wszystkie sieci i instalacje technologiczne. Zwiększono pojemność komór biologicznych dla zapewnienia właściwych warunków usuwania  ze ścieków związków węgla, azotu i fosforu na drodze biologicznej. Wybudowano nowe komory fermentacyjne, zwiększając czas fermentacji i stopień redukcji związków organicznych osadów zmieniając sposób ich mieszania na mieszanie za pomocą pionowych mieszadeł dwuśmigłowych. Znacznym zmianom uległa dalsza przeróbka osadów ściekowych. Zainstalowano wirówkę dekantacyjną dla zwiększenia stopnia  odwaniania osadów a także suszarnię taśmową niskotemperaturową dla ich suszenia do zawartości ponad 90% sm. przez co odpad staje się paliwem . Tak otrzymany granulat zostaje przekazywany do współspalania w cementowni gdzie popiół zostaje wbudowany w masę cementową przez co zagospodarowanie osadów staje się bezodpadowe. Nie bez znaczenia jest fakt iż ilość powstającego po wysuszeniu osadu jest pięciokrotnie mniejsza niż tylko odwodnionego. Znacznym zmianom uległa gospodarka energetyczna oczyszczalni. Poprzez wybudowanie zespołu kogeneracyjnego w skłądzie czterech agregatów prądotwórczych biogazowych i gazowych zostało zapewnione zaopatrzenie w  energię elektryczną oczyszczalni z własnych źródeł w wielkości do 95% potrzeb. Powstające przy produkcji energii elektrycznej ciepło jest wykorzystywane głównie do suszenia osadów ale także dla potrzeb technologicznych i grzewczych oczyszczalni. Bonusem za wprowadzenie gospodarki energetycznej skojarzonej są świadectwa pochodzenia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji tzw. żółte świadectwa, sprzedawane na towarowej giełdzie energii.

Zintensyfikowanie procesów oczyszczania ścieków wraz z rozbudową obiektów oczyszczalni spowodowało możliwość przejęcia w porze bezdeszczowej do oczyszczania także ścieków ogólnospławnych płynących rowem Strzała, zamienionym na kolektory. Tym samym dotychczasowa podczyszczalnia ścieków rowu Strzała została wyłączona z eksploatacji i ostatecznie zlikwidowana. Dla ochrony odbiornika przed zwiększonym zanieczyszczeniem w czasie opadów deszczu wybudowano zbiorniki retencjonujące najbardziej zanieczyszczone wody opadowe płynące kolektorami Strzała  gromadząc w nich pierwszą, najbardziej zanieczyszczoną falę a następnie kierując  je do oczyszczania na oczyszczalni.

Ostatecznie modernizacja oczyszczalni ścieków zakończyła się  20.04.2015r. po przejęciu do eksploatacji suszarni osadów. Zmodernizowana i rozbudowana oczyszczalnia ścieków  osiąga stopień redukcji zanieczyszczeń i jakość ścieków odprowadzanych do śródlądowych wód płynących wymaganych prawem polskim i unijnym. Tak więc zmodernizowana oczyszczalnia ścieków przyczynia się do ochrony naturalnego środowiska, wód oraz cennej przyrodniczo doliny rzeki Liwiec leżącej w obszarze Natura 2000 oczyszczając ścieki nie tylko z miasta Siedlce ale także z aglomeracji siedleckiej.


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij