Przejdź do treści

Krótka charakterystyka zadań

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

 Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni miejskiej w Siedlcach (Qproj. = 24000m3/d, Qmax=30000m3/d, RLM proj. – 175000) zostanie przeprowadzona przy zastosowaniu technologii oczyszczania ścieków Bardenpho, zapewniającej wysoki stopień usuwania związków azotu i fosforu z uwzględnieniem zwiększonego napływu ładunku zanieczyszczeń w ściekach. Celem przedsięwzięcia jest spełnienie wymogów zawartych w dyrektywach UE oraz prawie polskim w zakresie jakości ścieków odprowadzanych do odbiornika, przez co nastąpi zmniejszenie zanieczyszczenia wód rzeki Liwiec i ochrona cennych przyrodniczo terenów doliny Liwca leżących w obszarze Natura 2000, poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie dodatkowych podłączeń do sieci kanalizacyjnej oraz zwiększenie perspektyw rozwojowych miasta. Zakres obejmie m.in. budowę dwóch nowych komór biologicznego oczyszczania i osadnika wtórnego, pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego, dwóch WKF-ów, budynku węzła fermentacji, węzła higienizacji osadów, instalacji strącania fosforu a także modernizację istniejących. Hermetyzacja najbardziej uciążliwych obiektów technologicznych (komory rozprężnej, piaskownika, pompowni IIo, osadników wstępnych, zagęszczaczy osadów) wyeliminuje uciążliwość oczyszczalni dla otoczenia. Wykorzystanie biogazu jako paliwa do zasilania agregatów prądotwórczych pokryje w ok. 30% zapotrzebowanie oczyszczalni w energię elektryczną.


Budowa suszarni średniotemperaturowej osadów ściekowych pozwoli na zmniejszenie objętości osadów poprzez zmniejszenie uwodnienia z obecnie uzyskiwanego na istniejących urządzeniach wynoszącego ok. 80% do 10% po wysuszeniu. Wysuszony osad będzie bezpieczny po względem bakteriologicznym, nie będzie ulegał dalszemu rozkładowi (zmniejszy się jego uciążliwość zapachowa), będzie łatwy w transporcie i magazynowaniu, a jednocześnie zachowa właściwości nawozowe i wartość kaloryczną. Docelowo przewiduje się wykorzystanie wysuszonego osadu w ilości ok. 8,7 Mg/d jako paliwa alternatywnego, np.: w cementowni lub przekazanie do dalszego zagospodarowania.


Budowa kolektorów zastępujących rów „Strzała” wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Siedlcach zlikwiduje uciążliwość rowu otwartego odprowadzającego mieszaninę ścieków opadowych i komunalnych z miasta oraz oczyścić ścieki w stopniu wymaganym prawem, a także ograniczyć liczbę zrzutów ścieków nieoczyszczonych do odbiornika – rzeki Liwiec. Ujęcie ścieków w kolektory zmniejszy negatywne oddziaływanie na środowisko – grunt i wody podziemne oraz wyeliminuje emisję odorów, zanieczyszczeń mikrobiologicznych i gazów do powietrza. Efektem będzie możliwość rozwoju zabudowy w rejonie dotychczasowego rowu. Zakres tego przedsięwzięcia obejmuje: likwidację odcinka rowu o długości ok. 1120m poprzez ułożenie dwóch nitek kolektorów ø1800/2000mm, przebudowę ujęcia ścieków kierowanych do oczyszczenia, wybudowanie piaskownika z separatorem piasku, przepompowni i trzech zbiorników retencyjnych o łącznej poj. 6100m3.


Przebudowa systemu kanalizacyjnego m. Siedlce obejmie modernizację i uszczelnienie sieci kanalizacyjnej ø150-800mm w centrum miasta o łącznej długości ok. 20 km. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezawaryjnego funkcjonowania kanalizacji miejskiej, wyeliminowanie nieszczelności mogących spowodować skażenie gruntu, ograniczenie ilości wód infiltracyjnych przedostających się do systemu kanalizacyjnego. Przebudowa miejskiej sieci kanalizacyjnej zostanie przeprowadzona po uprzednim gruntownym czyszczeniu i inspekcji stanu technicznego kanałów. Ze względu na gęstość zabudowy i duże natężenie ruchu w obrębie centrum miasta większość prac modernizacyjnych zostanie wykonana metodą bezwykopową.

Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej ø200 o dł. 0,36 km w ul. Północnej - Gospodarczej pozwoli na odbiór ścieków z projektowanego osiedla mieszkaniowego budynków wielorodzinnych. Wskaźnik koncentracji dla tego odcinka sieci kanalizacyjnej wynosi 918(Mk/km).


Drugi projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej ø250 o dł. 0,34 km w ul. Formińskiego w terenie zwartej zabudowy centrum miasta – osiedla budynków wielorodzinnych pozwoli na rozdział ścieków ogólnospławnych wpływających do istniejącego kolektora i skierowanie ścieków sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej zakończonej oczyszczalnią ścieków. Wskaźnik koncentracji dla tego odcinka sieci kanalizacyjnej wynosi 2794(Mk/km).

Rozszerzenie zakresu Projektu - dnia 31 stycznia 2013r podpisano Aneks nr 5 do umowy o dofinansowanie rozszerzający zakres projektu o następujące zadania inwestycyjne:
- budowę i rozbudowę kanalizacji sanitarnej
- przebudowę kanalizacji metodą bezwykopową.
- zakup wyposażenia do laboratorium oczyszczalni ścieków
- zakup samochodu do czyszczenia ciągów kanalizacyjnych
- Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej obejmuje odcinki kanalizacji sanitarnej w obrębie istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej. Kanały lokalizowane w pasach dróg miejskich o średnicach 200-400 mm pozwolą na odbiór ścieków z istniejących oraz projektowanych osiedli mieszkaniowych budynków wielorodzinnych, których zasiedlenie przewidziane jest do końca 2014r oraz osiedli mieszkaniowych jednorodzinnych zlokalizowanych w różnych rejonach miasta. Rozszerzenie projektu pozwoli na znaczne zwiększenie liczby mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej.


Przebudowa kanalizacji metodą bezwykopową obejmie modernizację, uszczelnienie oraz przebudowę sieci kanalizacyjnej. Celem jest zapewnienie bezawaryjnego funkcjonowania kanalizacji miejskiej, zapobieganie przesuwania się gruntów i zapadania nawierzchni ulic, wyeliminowanie nieszczelności i ograniczenie ilości wód infiltracyjnych przedostających się do systemu kanalizacyjnego.


Zakup wyposażenia do laboratorium jest niezbędny do prawidłowego procesu monitoringu pracy oczyszczalni, natomiast zakup specjalistycznego samochodu zapewni poprawne funkcjonowanie wybudowanej i zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij